Harlem
Harlem
Not pictured: Charles Hamilton
Harlem is within:
New York

Harlem, New York, USA