Robert De Niro
Robert De Niro

1 sense cites an example mentioning De Niro (a.k.a. Robert De Niro)

1994-10-25 Common "Chatper 13 (Rich Man Vs. Poor Man)" feat. Ynot [Resurrection]
That's mucho dinero like Robert De Niro
1998-03-24 DJ Honda "When You Hot You Hot" feat. Dug Infinite, No I.D. [h II]
Makin' mucho dinero like Robert De Niro
2005 Bolo's Kitchen "Open Eyes" feat. Begga Ooh, Jim Kelly [Blood, Sweat & Years]
Like a hero again, the cardiac subzero, get dinero like De Niro